Provozní řád areálu orlovny

platný od 1. ledna 2023

Vlastníkem tohoto sportovního areálu je Orel jednota Pavlice, která rozhoduje o jeho využívání. V areálu je možno veřejností využívat tělocvičnu (stolní tenis, skupinová cvičení), posilovnu a víceúčelová venkovní hřiště (florbal, malá kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal a tenis a pod.).

1) PROVOZNÍ DOBA

veškerá činnost konaná ve výše uvedených objektech je omezena provozními hodinami každý den od 8:00 do 20:00, v letním období dle dohody.

2) KLÍČE OD OBJEKTU

- klíče jsou uloženy u daných osob

- kontaktní osoby :

 • Myslíková Jarmila, Pavlice 10, tel: 733 527 988
 • Myslík Josef, Pavlice 11, tel: 721 816 873

- klíče je možno vydat pověřené osobě, která:

 • je seznámena s provozním řádem a svým vstupem do areálu zaručuje, že bude dbát na jeho dodržování
 • je seznámena s technickým vybavením objektu, které bude využívat, a případná poškození okamžitě nahlásí osobě, od které si půjčila klíče (Neučiní-li tak, vystavuje se nebezpeční, že jí bude přičítána odpovědnost za toto poškození.)
 • před odchodem z objektu zavře okna, vypne elektrické spotřebiče, zhasne světla a řádně uzamkne dveře
 • po opuštění předá co nejdříve (tj. nejpozději půl hodiny po skončení sportovních aktivit) klíče osobě, od které si klíče půjčil.

3) V CELÉM AREÁLU JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM

4) POPLATKY SPOJENÉ S VYUŽÍVÁNÍM OBJEKTU

 • PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET: zdarma
 • PRO OSOBY STARŠÍ 18 LET:
 

POSILOVNA

TĚLOCVIČNA

KURTY (tenis)

KURTY (skupinové sporty)

ČLENOVÉ ORLA

40 Kč osoba/hod

40 Kč osoba/hod

40 Kč osoba/hod

150 Kč skupina/hod

NEČLENOVÉ ORLA

50 Kč osoba/hod

50 Kč osoba/hod

50 Kč osoba/hod

150 Kč skupina/hod

 • Skupinovými sporty jsou míněny aktivity, při kterém na hřišti sportuje více než 4 osoby (tj. florbal, malá kopaná, volejbal, basketbal apod.)
 • Při pravidelném využívání je cvičící zvýhodněn - po 10 zaplacených hodinách jakékoliv sportovní aktivity získává jednu další hodinu zdarma.
 • Sál tělocvičny je možno pronajmout za podmínek přebrání inventáře daných prostor od osoby určené a následného vrácení inventáře v původním stavu.

5)  POSILOVNU MOHOU VYUŽÍVAT OSOBY STARŠÍ 18 LET

6)  VSTUP DO PROSTOR TĚLOCVIČNY A POSILOVNY POUZE PO PŘEZUTÍ DO OBUVI S NEČERNÍCÍ PODRÁŽKOU

7) ZAŘÍZENÍ OBJEKTU

 • veškeré sportovní vybavení a nářadí je majetkem Orla jednoty Pavlice
 • je zakázáno toto vybavení jakýmkoli způsobem úmyslně poškozovat či odnášet z objektu
 • v případě že dojde k úmyslnému poškození vybavení nebo sportovního nářadí, stejně tak ostatního zařízení objektu, nebo k jeho zcizení, bude po zodpovědné osobě vymáhána finanční náhrada za způsobenou škodu.

8) BEZPEČNOST

 • hasicí přístroj se nachází v přízemí u dveří do posilovny a v 1. nadpodlaží na chodbě u dveří do tělocvičny
 • všichni Členové Orla jsou pojištěni kvalitním úrazovým pojištěním na činnost, která probíhá v prostorách Orla a nebo je Orlem organizovaná
 • ti, kdo nejsou členové Orla, mohou v objektu cvičit pouze na vlastní nebezpečí.

!! PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO JAKÉKOLI PROVINĚNÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU TRESTAT ZÁKAZEM VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA DOBU, KTEROU PROVOZOVATEL URČÍ. OSOBĚ, KTERÁ BUDE TAKTO POTRESTÁNA, ZANIKÁ PRÁVO NA VRÁCENÍ POPLATKU ZA VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU !!

Provozní řád schválila rada jednoty na svém řádném zasedání dne: 30.12.2022.

platnost: od 1.1.2023